Thông Tư 244/2009/TT-BTC Sửa đổi một số điều trong QD 15 ngày 20/03/2006

 

   BỘ TÀI CHÍNH

    

Số: 244/2009/TT-BTC

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 

 
 

 

 

 


- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;

- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

          - Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế GTGT);

- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN);

 

          Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

 

CHƯƠNG I -  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

 

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Các bạn tải file chi tiết dưới đây.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Thong-tu-244-2009-tt-btc-ke-toan.doc0 byte
Taxonomy upgrade extras: