Xuất nhập khẩu

Phân hệ kế toán Xuất - Nhập khẩu quản lý và đưa ra các báo cáo về tình hình nhập khẩu, xuất khẩu, ghi nhận và thanh toán công nợ bằng ngoại tệ, điều chỉnh chênh lệch tỷ giá cho các phát sinh có gốc ngoại tệ.

Với tính năng đa tiền tệ và hỗ trợ cả 2 phương pháp hạch toán ngoại tệ là phương pháp tỷ giá thực tế và phương pháp tỷ giá hạch toán đồng thời có ghi nhận bút toán chênh lệch tỷ giá ( nếu có ) ngay trên phiếu do vậy nghiệp vụ mỗi nghiệp vụ nhập, xuất khẩu chỉ cần cập nhật trên một phiếu là đã có thể ghi nhận được đầy đủ các thông tin, chỉ tiêu.

 

Các chứng từ liên quan:

+ Phiếu nhập kho

+ Tờ khai hải quan

 

Các phiếu liên quan:

+ Phiếu nhập khẩu: Dùng để hạch toán các phát sinh nhập khẩu vật tư, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp. Được thiết kế để cập nhật toàn bộ các chỉ tiêu liên quan như: loại tiền tệ, tỷ giá thực tế, tỷ giá hạch toán, chênh lệch tỷ giá, ghi nhận tiền hàng, công nợ khách hàng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết từng vụ việc hợp đồng nhập khẩu, bút toán kết chuyển thuế GTGT hàng nhập khẩu về thuế GTGT đầu vào đồng thời liên kết với các phiếu như Uỷ nhiệm chi, Phiếu chi để thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền hàng bằng ngoại tệ

+ Phiếu xuất khẩu: Dùng để hạch toán các phát sinh xuất khẩu vật tư, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp. Được thiết kế để cập nhật các chỉ tiêu liên quan trên phiếu như loại tiền tệ, tỷ giá, chênh lệch tỷ giá, tiền hàng, công nợ khách hàng, thuế xuất khẩu, chi tiết vụ việc hợp đồng, hạn thanh toán, ...

+ Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá: khi có phát sinh liên quan đến gốc ngoại tệ hoặc người dùng muốn cập nhật các khoản công nợ, tải sản có gốc ngoại tệ về tỷ giá hiện tại thì người dùng sẽ làm các bút toán điều chỉnh chênh lệch tỷ giá để đưa những khoản công nợ, tài sản có gốc ngoại tệ này quy đổi về giá trị hiện tại của nội tệ đảm bảo việc báo cáo bằng nội tệ được sát thực hơn. Phiếu này sẽ tự động liệt kê toàn bộ các khoản có gốc ngoại tệ lên phiếu, người dùng chỉ cần điền loại tiền tệ điều chỉnh, tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán , tài khoản điều chỉnh tương ứng, còn tự động phần mềm sẽ đưa ra giá trị khoản chênh lệch và cập nhật lên các sổ sách, báo cáo.

 

Các báo cáo liên quan:

+ Công nợ: Bảng tổng hợp công nợ, bảng tổng hợp số dư công nợ, sổ chi tiết công nợ phải thu < ngoại tệ >, sổ chi tiết công nợ phải trả < ngoại tệ >

+ Sổ, thẻ hàng hoá: Báo cáo nhập mua chi tiết, báo cáo xuất bán chi tiết, tổng hợp nhập xuất tồn, ... Các báo cáo này sẽ thống kê và tổng hợp số liệu liên quan đến nhập kho, xuất kho vật tư hàng hoá và cho biết các thông tin chi tiết như nhập, xuất, tồn kho, giá vốn TB tháng, giá vốn TB tháng, ...

+ Sổ Tài khoản: Sổ tài khoản chi tiết, sổ tài khoản tổng hợp của hàng hoá, vật tư, công nợ, doanh thu, ...

+ Sổ Quỹ: Sổ quỹ tiền mặt < ngoại tệ >, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng < ngoại tệ >.

Thứ tự: 
20