Hàng tồn kho

Phân hệ kế toán hàng tồn kho: Theo dõi và quản lý tình hình nhập, xuất kho và xuất chuyển kho cho từng loại hàng hoá, vật tư theo từng địa điểm quản lý và từng phương pháp giá vốn, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho.

Phân hệ này cho phép cập nhật, phản ánh những chứng từ liên quan đến hàng hóa vào các phiếu và lên các báo cáo về hàng tồn kho như báo cáo các báo cáo tổng hợp hàng mua, xuất bán theo nhóm kho, nhóm khách, nhóm hàng; Các báo cáo chi tiết về tình hình nhập mua, xuất bán, sổ chi tiết nguyên vật liệu vật tư hàng hóa; Bảng tính giá vốn trung bình tháng chi tiết hoặc tổng hợp theo nhóm kho, nhóm hàng hóa, ...Đảm bảo cho người dùng luôn kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình nhập xuất hàng hoá và có các báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về hàng tồn kho

 

Các phiếu có liên quan:

+ Phiếu nhập mua hàng hóa - vật tư

+ Xuất chuyển kho

+ Nhập hàng bán trả lại

+ Xuất khác

+ Nhập khác

+ Xuất khẩu

+ Nhập khẩu

+ Bán lẻ

+ Xuất bán hàng hóa vật tư

+ Nhập sản phẩm từ sản xuất

+ Xuất sử dụng hàng hóa - vật tư - CCDC

+ Nhập lại kho NVL từ bộ phận sản xuất

+ Xuất trả, giảm giá hàng mua

 

Tính năng tích hợp trên phiếu:

- Cho phép nhập mua hoặc xuất bán nhiều hàng hóa vào nhiều kho, nhiều phương pháp giá vốn và nhiều mức thuế suất khác nhau ngay trên 1 phiếu

- Với hàng hóa, vật tư giá vốn theo phương pháp TB tháng thì Tự động cập nhật và tính giá vốn trung bình tháng cho hàng hóa và điền vào giá vốn hàng xuất

- Tích hợp các tiện ích như tính tiền phí xăng dầu, chiết khấu khuyến mại, ... trên các phiếu nhập mua và xuất bán

- Cho phép liên kết nhiều phiếu khác nhau để tạo nên 1 quy trình hạch toán thống nhất và đơn giản ( ví dụ như cập nhật phiếu nhập mua hoặc xuất bán sẽ được liên kết với các phiếu như thu, chi, báo nợ, báo có )

 

Các báo cáo liên quan:

+ Báo cáo nhập mua hàng chi tiết.

+ Báo cáo tồn kho <nhóm hàng hoá>

+ Báo cáo tồn kho <nhóm kho>

+ Báo cáo điều chuyển nội bộ

+ Bảng tính giá vốn trung bình tháng

+ Sổ chi tiết Nguyên vật liệu - Vật tư - Hàng hoá

+ Sổ chi tiết Nguyên vật liệu - Vật tư - Hàng hoá <1 mã hàng>

+ Sổ chi tiết Nguyên vật liệu - Vật tư - Hàng hoá <In liên tục)

+ Thẻ kho

+ Thẻ kho ( Chi tiết chi phí thu mua )

+ Tổng hợp nhập mua hàng (nhóm hàng hóa)

+ Tổng hợp nhập mua hàng (nhóm khách)

+ Tổng hợp nhập xuất tồn

+ Tổng hợp nhập xuất tồn - Đơn giá TB <Nhóm hàng hoá>

+ Tổng hợp nhập xuất tồn - Đơn giá TB <Nhóm kho>

+ Tổng hợp nhập xuất tồn (nhóm hàng hóa)

+ Tổng hợp nhập xuất tồn (nhóm khách hàng)

 

Thứ tự: 
30