banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

 Phần mềm hỗ trợ đầy đủ cả 4 phương pháp tính giá hàng tồn kho

               - Phương pháp tính theo giá đích danh

               - Phương pháp tính bình quân gia quyền (TB tháng, TB ngày)

               - Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

               - Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)

 

         Phương pháp tính giá hàng tồn được cài đặt cho từng hàng hóa, vật tư, CCDC tạo sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng trong việc theo dõi giá theo yêu cầu quản lý

           Ví dụ: Đơn vị vừa làm xây dựng vừa làm thương mại, thì có thể lựa chọn phương pháp giá vốn đích danh đối với NVL trong xây dựng; còn đối với thương mại việc nhập xuất rất nhiều nên quản lý theo phương pháp đích danh không hợp lý, người dùng có thể lựa chọn các phương pháp như TB tháng, TB ngày, LIFO, FIFO để phần mềm tự tính và áp giá vốn trong nghiệp vụ xuất hàng.

 

          Phần mềm cho phép người dùng thay đổi phương pháp tính ở bất kỳ thời điểm nào đồng thời tự động tính lại giá vốn theo phương pháp mới qua đó người dùng có thể báo cáo và đánh giá sự biến động về giá trị hàng tồn so với phương pháp trước

Thứ tự: 1400