Phần mềm hỗ trợ phương pháp tính giá hàng tồn kho nào? Trong quá trình sử dụng tôi thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn thì phần mềm có cho phép không? có hỗ trợ gì cho tôi trong việc tính lại giá hàng tồn kho không?

 Phần mềm hỗ trợ đầy đủ cả 4 phương pháp tính giá hàng tồn kho

               - Phương pháp tính theo giá đích danh

               - Phương pháp tính bình quân gia quyền (TB tháng, TB ngày)

               - Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

               - Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)

 

         Phương pháp tính giá hàng tồn được cài đặt cho từng hàng hóa, vật tư, CCDC tạo sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng trong việc theo dõi giá theo yêu cầu quản lý

           Ví dụ: Đơn vị vừa làm xây dựng vừa làm thương mại, thì có thể lựa chọn phương pháp giá vốn đích danh đối với NVL trong xây dựng; còn đối với thương mại việc nhập xuất rất nhiều nên quản lý theo phương pháp đích danh không hợp lý, người dùng có thể lựa chọn các phương pháp như TB tháng, TB ngày, LIFO, FIFO để phần mềm tự tính và áp giá vốn trong nghiệp vụ xuất hàng.

 

          Phần mềm cho phép người dùng thay đổi phương pháp tính ở bất kỳ thời điểm nào đồng thời tự động tính lại giá vốn theo phương pháp mới qua đó người dùng có thể báo cáo và đánh giá sự biến động về giá trị hàng tồn so với phương pháp trước

Thứ tự: 
1400