Phần mềm có hỗ trợ nhiều người cùng làm việc qua mạng nội bộ (LAN) không? Có cơ chế bảo mật và phân quyền cho từng người dùng không?

Có.

ứng dụng được xây dựng trên mô hình máy chủ / máy trạm, vì vậy đáp ứng rất tốt trong môi trường nhiều người dùng cùng lúc (có thể kết nối các máy tính qua mạng LAN hoặc internet)

Với mô hình client / server, máy chủ dữ liệu được bảo mật một cách tối đa. Đồng thời với chức năng phân quyền chi tiết của ứng dụng, người quản trị dễ dàng tạo không gian làm việc riêng cho từng người dùng.

Ứng dụng có thể phân quyền chi tiết cho người dùng có quyền trên từng loại chứng từ kế toán hay không và các quyền cụ thể như xem, thêm, sửa, xóa, in ấn chứng từ...

Thứ tự: 
1200