banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Có. Bạn chỉ cần mua 01 bản quyền sử dụng là làm được cho nhiều doanh nghiệp.

MetaData cấp bản quyền sử dụng theo máy tính hoặc KEY cứng USB, vì vậy bạn có thể làm cho bao nhiêu Doanh nghiệp cũng được.

Dữ liệu của mỗi Doanh nghiệp được lưu trong một tệp CSDL riêng biệt.

Cách làm việc trên nhiều đơn vị kế toán rất đơn giản. Trước hết người dùng cần tạo thêm một tệp (file) để lưu trữ dữ liệu của Doanh nghiệp đó. Và khi làm việc thì chỉ cần mở tệp  đó ra bằng cách kích đúp chuột trực tiếp vào tệp dữ liệu, hoặc trong cửa sổ đăng nhập của ứng dụng, chọn đường dẫn đến tệp cần làm việc.

 

Quy trình:

a/. Tạo tệp dữ liệu cho một đơn vị kế toán

B1: Trong cửa sổ chính của ứng dụng, kích chuột vào menu 'Hệ thống --> Tạo đơn vị kế toán mới', cửa sổ chọn 'Chế độ kế toán' xuất hiện, người dùng kích chọn chế độ kế toán mà Doanh nghiệp đang áp dụng, rồi nhấn nút 'Tạo'

B2: Cửa sổ 'Save file' hiển thị, người dùng chọn thư mục để lưu tệp và gõ vào tên tệp (gợi ý: nên đặt tên cơ sở dữ liệu là tên của Doanh nghiệp không bao gồm dấu tiếng Việt) và nhấn nút 'Save'.

B3: Sau khi tạo tệp dữ liệu thành công, ứng dụng đưa ra thông báo, người dùng kích vào nút 'Đồng ý' để hoàn tất.

b/. Làm việc với một đơn vị kế toán:

- Kích đúp vào tệp dữ liệu đã được tạo (ở mục a), cửa sổ 'Đăng nhập' xuất hiện

- Gõ vào 'Tên đăng nhập' là: ADMIN và mật khẩu là: 123 (mặc định), kích vào nút đăng nhập để làm việc.

- Trong cửa sổ chính của ứng dụng, chọn menu 'Hệ thống --> Tham số tùy chọn', cửa sổ 'Tham số tùy chọn xuất hiện', tại đây người dùng có thể khai báo thông tin về Doanh nghiệp như: Tên Doanh nghiệp, địa chỉ, MST, ... (chú ý: Chỉ khai báo được sau khi đã mua bản quyền sử dụng)

Thứ tự: 900