banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

nguyenvanha gửi vào T2, 26/10/2015 - 16:50

Bên mình có 2 xí nghiệp, mình ví dụ Xí nghiệp 1 tham gia xây dựng 2 công trình là CT A và CT B, xí nghiệp 2 xây dựng 3 công trình là CT A, CT B và CT C. Mình làm thế nào để tập hợp và lên giá thành đúng, đủ chi phí phát sinh cho các công trình ?

 

Ứng dụng phần mềm trong các lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng

 

Cách hạch toán chi phí, tính giá thành từng công trình

Liên kết cố định mda_toan gửi vào T5, 24/11/2011 - 02:01

       Với trường hợp bạn làm cho đơn vị xây dựng, Khi cập nhật chứng từ bạn sẽ dùng các Mã như Mã CP chung, Mã ĐTTHCP, Mã Khoản mục phí để liên kết tập hợp chi phí cho từng công trình.

Theo ví dụ trên, bạn sẽ

  + Vào danh mục Đối tượng tập hợp chi phí để tạo các Mã công trình A, B, C tương ứng. 

  + Vào danh mục Khoản mục phí để tạo các Mã khoản mục phí chi tiết như Chi phí về tiền nhân công, Chi phí về nguyên vật liệu chính, Chi phí máy, ... để theo dõi chi tiết các khoản mục tập hợp lên giá thành.

  + Vào danh mục Bộ phận, phân xưởng để tạo các mã chi phí chung ( những phần chi phí sẽ được tập hợp cho nhiều mã ĐTTHCP mà tại thời điểm phát sinh chưa tách được sẽ tập hợp cho từng mã ĐTTHCP là bao nhiêu )

 

  • Nghiệp vụ phát sinh:

 

     - Khi phát sinh các chi phí tập hợp trực tiếp vào công trình như các nghiệp vụ xuất kho NVL vào công trình, nhập mua xuất thẳng không qua kho, Phiếu kế toán tính tiền lương công nhân sản xuất, Các khoản chi trực tiếp cho công trình, các bút toán tính chi phi trả trước, khấu hao máy móc thiết bị cho công trình, … bạn kết hợp với các trường Mã ĐTTHCP và Mã Khoản mục phí để theo dõi chi tiết phần chi phí này cho công trình nào và là khoản mục gì.

 

      - Khi phát sinh các chi phí chung cho nhiều công trình như Phiếu kế toán tính lương cán bộ quản lý xí nghiệp, khâu hao máy móc phục vụ cho nhiều công trình trong tháng, tiền điện, nước phục vụ cho nhiều công trình, … bạn kết hợp với các trường Mã CP chung và Mã Khoản mục phí, sau đó bạn sẽ vào Menu giá thành và vào "Phiếu phân bổ chi phí sản xuất chung " để phân bổ phần chi phí chung này cho từng ĐTTHCP. ( Trường hợp khi tạo Mã Chi phí chung bạn đã cài đặt sẵn Phương pháp phân bổ và các Mã ĐTTHCP được phân bổ thì phần mềm sẽ căn cứ trên Phương pháp đã cài đặt mà phân bổ phần chi phí cho từng Công trình; trường hợp khi tạo Mã Chi phí chung bạn chưa cài đặt phương pháp phân bổ và các Mã ĐTTHCPđược phân bổ thì lúc này bạn sẽ chọn trực tiếp từng Mã ĐTTHCP và số tiền ở bên phân bổ).

 

      - Khi hoàn thành công trình bàn giao cho chủ đầu tư hoặc chuyển công trình xây dựng cơ bản dở dang thành Tài sản cố định bạn vào phiếu"Công trình xây dựng vụ việc hoàn thành" trong menu Giá thành để cập nhật ( trong phiếu này bạn cập nhật bút toán giá vốn hoặc chuyển chi phí dở dang thành nguyên giá Tài sản cố định ).

 

      - Trường hợp bàn giao công trình cho chủ đầu tư, sau đó xuất hóa đơn cho bên chủ đầu tư bạn sẽ vào "phiếu kế toán" để định khoản bút toán doanh thu công trình ( trong phiếu này ở dòng 511 bạn sẽ kết hợp với trường Mã ĐTTHCP và chọn loại phát sinh là "doanh thu công trình" để phần mềm nhận biết được phần doanh thu này là của công trình nào và tự động cập nhật lên các báo cáo về công trình, cho phép theo dõi lãi lỗ cho từng công trình ).

 

  • Các báo cáo đầu ra:  Bạn vào Báo cáo | Chi phí giá thành

 

+ Báo cáo chi tiết thu/chi theo công việc: Cho biết được chi tiết từng lần xuất nguyên vật liệu, nhân công, chi phí máy, … cho công trình, đồng thời cho biết doanh thu ( nếu đã xuất hóa đơn ) của công trình từ đó đưa ra số lãi/lỗ

  + Bảng kê xuất vật tư theo đối tượng tập hợp chi phí: Liệt kê chi tiết số lượng, giá xuất của từng loại vật tư xuất cho từng công trình.

  + Thẻ tính giá thành công trình, vụ việc:  cho biết cơ cấu của giá thành được tập hợp bởi từng loại khoản mục chi tiết nào, bao nhiêu từ đó người dùng có những đánh giá và điều chỉnh ( nếu có ) cho phù hợp với dự toán.

  + Tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố: Đưa ra số tổng chi phí dở dang đầu kỳ, số tổng từng khoản mục chi phí phát sinh trong kỳ, số tổng chi phí dở dang cuối kỳ của từng công trình ( Mã ĐTTHCP ).

Thứ tự: 500