Phần mềm hỗ trợ chế độ kế toán gì? hình thức kế toán nào?

 Phần mềm Kế toán Metadata Accounting hiện tại đang hỗ trợ 2 chế độ kế toán và 3 hình thức kế toán.

Hỗ trợ 2 chế độ kế toán là:

     - Chế độ kế toán doanh nghiệp:  QĐ 15/2006/QĐ-BTC (ngày 20/03/2006)

     - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:  QĐ 48/2006/QĐ-BTC (ngày 14/09/2006)

Áp dụng cho 3 Hình thức kế toán là:

     - Nhật ký chung

     - Nhật ký chứng từ

     - Kế toán máy

     Hệ thống biểu mẫu phiếu và báo cáo đã được viết sẵn trong phần mềm theo cả 3 hình thức trên, người dùng sử dụng hình thức kế toán nào thì chỉ việc lựa chọn in biểu mẫu và báo cáo theo hình thức tương ứng.

Thứ tự: 
1300