Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Thông báo lỗi

  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_access_get_loggedin_context() (dòng 1864 của C:\xampp\htdocs\mda-782\sites\all\modules\ctools\includes\context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_access_get_loggedin_context() (dòng 1864 của C:\xampp\htdocs\mda-782\sites\all\modules\ctools\includes\context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_access_get_loggedin_context() (dòng 1864 của C:\xampp\htdocs\mda-782\sites\all\modules\ctools\includes\context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_access_get_loggedin_context() (dòng 1864 của C:\xampp\htdocs\mda-782\sites\all\modules\ctools\includes\context.inc).
 Diễn đànChủ đềSố bài gửiBài gửi cuối
Không có bài mới
- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho; - Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình; - Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình; - Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
4
4 Chuẩn mực số 04: ...
by mda_toan
17/01/2012
Không có bài mới
- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung; - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản; - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; - Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng; - Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay; - Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6
6 CHUẨN MỰC SỐ 01: ...
by mda_toan
17/01/2012
Không có bài mới
- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư; - Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; - Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; - Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính; - Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; - Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.
6
6 Chuẩn mực số 05: ...
by mda_toan
17/01/2012
Không có bài mới
- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp; - Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự; - Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; - Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ; - Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận; - Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
6
6 CHUẨN MỰC SỐ 17:...
by mda_toan
17/01/2012
Không có bài mới
- Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”; - Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”; - Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”; - Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.
4
4 CHUẨN MỰC SỐ 11:...
by mda_toan
28/05/2012
Bài mới
Không có bài mới
Chủ đề nóng có bài mới
Chủ đề nóng không có bài mới
Chủ đề chú ý
Locked topic